ROZHLÍŽENÍ SE (28.9.2023)

Vyvěšeno: 28. 9. 2023 v 15:28
Card image cap

Patero smyslů pro nového biskupa

Dodatečně blaho-přejeme biskupu Martinu Davidovi k uvedení do služby ostravsko-opavské diecézi. Někteří jsme se nemohli zúčastnit. To ale nedispensuje od spoluúčasti v dnech následujících. Vítáme tedy staronového biskupa Martina s přáním všeho dobrého. A k tomu pár poznámek k porozumění:

   1. Nedávno jsme slyšeli od proroka Ezechiela: „Nuže, synu člověka, ustanovil jsem tě strážným…“ (Ez 33,7) Většina překladů tak uvádí podobně, stoletý Hejčlův kupodivu hlásným a prvokřesťanské episcopoi znamená dohlížitel. Pane biskupe, chceme Vás povzbudit, abyste nehlídal jen nepravosti a neslyšel jen stížnosti na kněze. A už vůbec ne, abyste kvůli tomu ponocoval. Řecké skopein znamená hledět k cíli, vyhlížet, a v tom slova smyslu dávat pozor. Známe např. teleskop, kterým můžeme hledět i na to, co je daleko. Anebo mikroskop, kterým můžeme hledět i na to, co je malinkaté. Pane biskupe, přejeme Vám zrak i pro to, co je vzdálené a nepatrné.
   2. U Matouše v 18. kapitole nabízí Ježíš rady k životu ve společenství, mj. „pokárej“ nejprve osobně, pak teprve před druhými. Ovšem řec. elenxon znamená především vyjevit/odkrýt, tedy prober to s ním. Následující „dá-li si od tebe říct“ evokuje poslušnost. Ovšem řec. akúein znamená především naslouchat, slyšet s porozuměním, tedy jestliže tě slyší. A závěrečné „získal jsi bratra“ neznamená přesvědčit jej o svém, nýbrž vytvořit shodu, souznění, symfonii, o které mluví Ježíš ve v.19. Pane biskupe, přejeme Vám sluch i pro něco tak krásného, jako symfonie.
   3. V synodním kroužku naší ostravské komunity salesiánů jsme v bodě 10 dospěli k závěru: „Moc zákonodárná, výkonná a soudní nesmí patřit jen biskupovi, nefunguje-li nezávislý kontrolní orgán … decentralizace církve nesmí končit episkopabilitou, nýbrž má se dít synodalitou.“ Pane biskupe, přejeme Vám čich i pro znamení doby.
   4. Každé pondělí 3. týdne breviáře se při nešporách modlíme divnou prosbu: „Daruj svou milost všem biskupům, aby s horlivostí slavili tvá tajemství.“ Věříme, že biskup má také učit a řídit. Pane biskupe, přejeme Vám chuť pro službu duchovního rádcovství a dávání lidí dohromady.
   5. Apoštol Pavel napsal Timoteovi: „Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné; nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev?“ (1Tim 3,1-5). Pane biskupe, přejeme Vám hmat, kterým byste to vše mohl správně uchopit.

My Vám v tom budeme rádi oporou.

(JV)

foto: jediná fotka biskupa Martina Davida v civilu, kterou se mi podařilo najít

51 queries in 0,812 seconds. From 44.200.140.218